Jak zamieszkać w Domu?

SONY DSC

  1. Starania o zamieszkanie w naszym Domu należy rozpocząć od wizyty w Ośrodku Pomocy Społecznej właściwym dla miejsca pobytu osoby ubiegającej się i złożenia pisemnego wniosku. Wniosek winien zawierać prośbę o skierowanie osoby do Domu Pomocy Społecznej „Przyjaźń” w Tarnowskich Górach.

  2. Pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy z osobą zainteresowaną i kompletuje potrzebną dokumentację. Po przygotowaniu dokumentacji kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej wydaje decyzję o skierowaniu do Domu Pomocy Społecznej i ustala odpłatność za pobyt.
  3. Pobyt jest odpłatny do wysokości średniego kosztu utrzymania mieszkańca w danym roku. Mieszkaniec opłaca pobyt w Domu w wysokości nie więcej  niż 70% swojego dochodu i nie więcej niż pełny koszt utrzymania mieszkańca.

  4. Następnie zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej zobowiązana do wnoszenia opłaty jest najbliższa rodzina, małżonek, ale tylko wtedy jeżeli spełniają ustawowe kryteria dochodowe. Pozostałą część odpłatności za pobyt wnosi Ośrodek Pomocy Społecznej. Szczegółowe zasady odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej reguluje ustawa o pomocy społecznej.
  5. Skompletowana dokumentacja trafia do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach, gdzie po rozpatrzeniu zostaje wydana decyzja o umieszczeniu osoby w  Domu Pomocy Społecznej „Przyjaźń” w Tarnowskich Górach.

  6. Jeżeli osoba ubiegająca się o przyjęcie do Domu Pomocy Społecznej  „Przyjaźń” w Tarnowskich Górach nie ma nikogo bliskiego, lub dochody osób zobowiązanych do odpłatności są niskie, obowiązek opłaty za pobyt w Domu przechodzi na gminę.