Mieszkańcy

Każdy mieszkaniec naszego Domu traktowany jest indywidualnie. Zespół opiekuńczo – terapeutyczny swoimi staraniami dąży do tego, aby mieszkańcy czuli się jak najlepiej.

Organizacja domu zapewnia warunki do rozwoju samorządności mieszkańców. W Domu działa Rada Mieszkańców, która reprezentuje Mieszkańców wobec kierownictwa Domu. Współpracuje z Dyrektorem Domu we wszystkich sprawach, które dotyczą Mieszkańców, rozpatruje sprawy dotyczące organizacji życia codziennego Mieszkańców, naruszenia przepisów i zasad współżycia społecznego Mieszkańców Domu, skarg, wniosków i zażaleń złożonych przez Mieszkańców.

Rada jest wybierana spośród Mieszkańców Domu, liczy sześć osób z pośród których wybierany jest przewodniczący i zastępca Rady, sekretarz oraz skarbnik. Wszelkie decyzje podjęte na spotkaniach Rady Mieszkańców z Kierownictwem Domu są podawane do wiadomości pozostałym Mieszkańcom.